อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆผ่านการสอนภาษาชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลัยต่างๆ

(VOVWORLD) - ท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในชั้นเรียนภาษาไตที่คึกคักของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยท้ายเงวียน ซึ่งปัจจุบัน ภาษาไตเป็นหนึ่งในวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆผ่านการสอนภาษาชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลัยต่างๆ - ảnh 1สตรีไตในชุดพื้นเมือง ( yenthe.vn

ในเวียดนาม ภาษาไตคือภาษาแม่ของชนกลุ่มน้อยเผ่าไตที่มีประชากรเกือบสองล้านคนและเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตเหวียดบั๊กและเขตตะวันตกภาคเหนือ แต่ในปัจจุบันบางส่วนของภาษานี้ได้สูญหายไปเนื่องจากการใช้ที่น้อยลง ทำให้ชนกลุ่มน้อยเผ่าไตจำนวนหนึ่งประสบอุปสรรคในการพูดภาษาของชนเผ่าตน

จากวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชาติ มหาวิทยาลัยบางแห่งได้ระบุภาษาไตในหลักสูตรการเรียนการสอน เช่น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยท้ายเงวียน มหาบัณฑิต ด่ามถิเติ๊ม นักวิชาการแผนกวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยในเขตเขาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยท้ายเงวียนได้เผยว่า มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์คือมหาวิทยาลัยเดียวของมหาวิทยาลัยท้ายเงวียนที่ระบุวิชาภาษาไตในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการเดินทางไปฝึกงานในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าไตและหนุ่งอาศัยเป็นจำนวนมาก รวมถึงการทำงานในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย

นักศึกษาจะได้เรียนวิชาภาษาไตรวม 45 คาบ โดยจะฝึกเขียน ฝึกพูดและเรียนเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าไต  ซึ่งมหาบัณฑิต ด่ามถิเติ๊ม ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะจัดทำหลักสูตรการสอนภาษาไตและมีประสบการณ์สอนภาษาไตและภาษาหนุ่งมาเป็นเวลาหลายปีแสดงความเห็นว่าพวกเราได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างดี โดยสอดแทรกการสอนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าไตในบทเรียนต่างๆ เช่น สำหรับบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร เราจะแนะนำเกี่ยวกับอาหาร วิธีการรับประทานอาหารของชนเผ่าไตในวันปรกติและในเทศกาลต่างๆ

ภาษาไตไม่เพียงแต่เป็นวิชาที่มีประโยชน์เท่านั้น หากยังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาชนกลุ่มน้อยกับนักศึกษาชนเผ่ากิงอีกด้วย คุณ หว่างถิถวี นักษึกษาชนเผ่ากิง ได้กล่าวถึงความรู้สึกเมื่อได้เรียนภาษาไตเป็นครั้งแรกว่านี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เรียนภาษาไตหนุ่ง ดังนั้น จึงประสบอุปสรรคบ้างในการพูดและจำคำศัพท์ใหม่ แต่จากการแนะนำของอาจารย์ ตอนนี้ ก็สามารถพูดและเขียนภาษาไตหนุ่งได้แล้ว

การนำภาษาไตมาสอนในมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าไต อีกทั้งเป็นมาตรการที่ดีเพื่ออนุรักษ์ภาษาไต ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไต

จากหน้าที่ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในเขตเขาภาคเหนือ การเปิดสอนภาษาไตของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยท้ายเงวียนถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหารในเขตเขาภาคเหนือที่มีชนกลุ่มน้อยเผ่าไตอาศัยเป็นจำนวนมาก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด