นครโฮจิมินห์แก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - หลังการปฏิบัติโครงการยกระดับคุณภาพของการขยายตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ นครโฮจิมินห์ได้ธำรงอัตราการขยายตัวในระดับสูงและมีเสถียรภาพต่อไป แต่เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาในยุคใหม่ นครโฮจิมินห์กำลังเป็นฝ่ายรุกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
นครโฮจิมินห์แก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืน - ảnh 1นครโฮจิมินห์แก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืน 

 

ในระยะปี 2015-2017 การขยายตัวของเศรษฐกิจนครโฮจิมินห์อยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 8.2 ต่อปีและปีล่าสุดจะสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจได้ประเมินว่า ในโครงสร้างเศรษฐกิจของนครฯ การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องพึ่งพาการเพิ่มเงินทุนและแรงงาน ไม่ใช่การเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ สถานประกอบการภายในประเทศยังมีการเชื่อมโยงไม่มากนักในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลักดันการผลิตสินค้าภายในประเทศและสนันสนุนกันในหลายด้าน

ศาสตร์จารย์ ดอกเตอร์ เหงียนจ่องหว่าย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ทางนครฯควรเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเศรษฐกิจที่เน้นด้านปริมาณมาเน้นในด้านประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพของแหล่งบุคลากรและกลไกระเบียบนโยบาย ทางนครฯควรลงทุนพัฒนาศูนย์บริหารตัวเมืองอัฉริยะและคลังข้อมูลร่วมกันตามระเบียบการที่เปิดเผยและค้ำประกันการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย            “สิ่งที่สำคัญคือแก้ไขการปฏิบัติในระดับสำนักงานและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต้องเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.0 ให้แก่การบริการภาครัฐ”

ในความเป็นจริง นครโฮจิมินห์มีพื้นที่เหลือไม่มากนักสำหรับการพัฒนา ดังนั้น จำเป็นต้องผลักดันความร่วมมือและเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อขยายขอบเขตให้แก่ด้านนี้ พร้อมทั้งต้องตระหนักได้ดีว่า จะกลายเป็นศูนย์การเงิน เทคโนโลยีขั้นสูงและการบริโภคของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้เวียดนาม ค่อยๆย้ายหน่วยงานและด้านที่ใช้แรงงานจำนวนมากไปยังท้องถิ่นใกล้เคียง เขตชนบท ก่อสร้างเมืองในระดับรองเพื่อรองรับผู้ที่ย้ายเข้ามา ซึ่งมีจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการได้เสนอว่า ทางนครฯควรดึงดูดแหล่งเงินทุนและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพการขยายตัวเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในส่วนลึกและการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเทคโนโลยี สำหรับการบริหารภาครัฐ ทางนครฯต้องการโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนตามแนวทางผลักดันการขยายตัวอย่างยั่งยืนและการจัดสรรแหล่งพลังอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีนโยบายสนับสนุนเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ศ.ดร. เหงียนถิแก่ง จากศูนย์วิจัยการเงินสังกัดมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ – กฎหมายเผยว่า ปัจจุบันนี้ ยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค์สำหรับการขยายตัว เช่น การขยายตัวยังคงต้องพึ่งพาการเงิน แรงงานและการผลิตในภาพรวมยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ยั่งยืน ดังนั้น ทางการนครฯควรปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ปฏิรูประเบียบราชการ ลดขั้นตอนและจัดระเบียบหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันของสำนักงานบริหารทุกระดับ สำหรับสถานประกอบการ จะต้องเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยหวังว่า ทางนครฯไม่เพียงแต่แก้ไขอุปสรรคในด้านเงินทุน ระเบียบราชการและแหล่งบุคลากรเท่านั้น หากยังให้ความสนใจถึงการกำหนดแนวทางพัฒนาของภูมิภาคอีกด้วย ส่วนนครโฮจิมินห์ได้ย้ำเสมอว่า รับฟังและให้คำมั่นปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อให้ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและสถานประกอบการกลายเป็นความจริง นายเหงียนแถ่งฟอง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์เผยว่า            “ทางนครฯจะอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดและจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการได้มีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการพัฒนาของนครฯ ขอให้ทุกท่านเดินพร้อมและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย เสนอความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้ระเบียบนโยบายที่ถูกประกาศสอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิบัติ”

ทั้งนี้และทั้งนั้นได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เพื่อรักษาการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทางนครฯต้องตระหนักได้ดีและเป็นฝ่ายรุกในการแก้ไขอุปสรรค พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางยั่งยืน พึ่งพาพลังภายในโดยเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเชิงปัญญา การขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มผลิตภาพของแรงงานซึ่งคือแนวทางที่ถูกต้องและสะท้อนบทบาทการเป็นหัวเรือด้านเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด