ปี 2014 ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อตลาด

(VOVworld) – ผลงานที่ได้บรรลุในปี 2013 ได้แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจเวียดนามได้มีสัญญาณการฟื้นตัวและคาดหวังว่า จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สดใสยิ่งขึ้นในปี 2014นี้ สาส์นต้นปีของนายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างเข้มแข็งที่จำเป็นต้องปฏิรูปเพื่อสร้าง ก้าวกระโดดให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม รวมทั้งสถานประกอบการ

(VOVworld) – ผลงานที่ได้บรรลุในปี 2013 ได้แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจเวียดนามได้มีสัญญาณการฟื้นตัวและคาดหวังว่า จะส่งผลดีต่อบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่สดใสยิ่งขึ้นในปี 2014นี้ สาส์นต้นปีของนายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ยังแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างเข้มแข็งที่จำเป็นต้องปฏิรูปเพื่อสร้าง ก้าวกระโดดให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม รวมทั้งสถานประกอบการ

ปี 2014 ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อตลาด - ảnh 1

ตามผลการสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ 700 แห่งของหอการค้าและอุตสาหกรรมปรากฏว่า  จุดเด่นคือสถานประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลตลาดและเทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการมีความพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและการปฏิรูประเบียบราชการที่ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจมีความสะดวกขึ้น สำหรับศักยภาพของสถานประกอบการในปี 2014 นาง ดว่านถิ่เกวียน จากสถาบันพัฒนาสถานประกอบการสังกัดหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่าสถานประกอบการร้อยละ 42.5 ตัดสินใจขยายการผลิตและการประกอบธุรกิจซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีเนื่องจากสถานประกอบการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจะมีความสดใสยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเวียดนามในปี 2014ที่จะค่อยๆมีเถียรภาพมากขึ้น
ปี 2013 ปริมาณสินค้าค้างสต๊อกของสถานประกอบการลดลงค่อนข้างมาก สถานประกอบการหลายแห่งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ นโยบายให้การช่วยเหลือสถานประกอบการได้ช่วยแก้ไขอุปสรรคในการผลิตและประกอบธุรกิจ นโยบายลดและขยายระยะเวลาชำระภาษีได้รับการประเมินว่า ส่งผลดีต่อชมรมสถานประกอบการ นาง เหงียนถิ่เลี๊ยน รองหัวหน้าคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาสถานประกอบการของสถาบันวิจัยการบริหารเศรษฐกิจส่วนกลางได้แสดงความเห็นว่าปี 2013 รัฐบาลได้พยายามปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขอุปสรรคการผลิตและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรการที่มีผลต่อการขยายระยะเวลาชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล การคาดการณ์ที่สดใสของสถานประกอบการเกี่ยวกับปี 2014 เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพราะรัฐบาลได้ชี้นำให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องมีมาตรการปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจ แก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการต่อไป
ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจเวียดนามและโลกยังคงประสบอุปสรรค์ในปี 2014 สถานประกอบการได้ตระหนักว่า ต้องมียุทธศาสตร์ประกอบธุรกิจและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาโดยปัจจัยสำคัญที่สุดคือ เปลี่ยนแปลงใหม่บุคลากร เน้นยกระดับความสามารถในการเข้าถึงและขยายตลาด ปฏิบัติกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างสถานประกอบการเพื่อทำให้สินค้ามีราคาถูกลง นอกจากนั้น ชมรมผู้ประกอบการยังแสดงความประสงค์ว่า รัฐบาลจะประกาศใช้มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาของสถานประกอบการ นาย ห่าแหม่งเตี๊ยน นายกสมาคมผู้บริหารสถานประกอบการเวียดนามได้เสนอว่ารัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการปรับปรุงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อทำให้สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ก็ต้องได้รับการประกาศใช้เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนและสร้างความไว้วางใจให้สถานประกอบการพัฒนาและฟันฝ่าระยะลำบากต่อไป
ในช่วงต้นปี 2014 สาส์นของนายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้ยืนยันถึงความตั้งใจของรัฐบาลเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิรูปอย่างเข้มแข็งในเวียดนาม นั่นคือการปฏิรูปเกี่ยวกับระเบียบการ บรรยากาศการประกอบธุรกิจ การปฏิรูปสถานประกอบการภาครัฐ ผลักดันการพัฒนาของสถานประกอบการทุกภาคส่วนและเน้นปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรซึ่งความตั้งใจของรัฐบาลทำให้ชมรมผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพื่อพัฒนาต่อไปในปี 2014./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด