หน่วยงานส่งออกเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค์ในปี 2016

27 ธันวาคม 2559 - 17:32:24

(VOVworld) - ปี 2016 เป็นปีที่เวียดนามได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ถึงแม้มูลค่าการส่งออกสินค้าหลักๆ เช่น สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆในปี 2016 ไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แต่ในภาพรวมนั้น ผู้ประกอบการส่งออกเวียดนามก็ได้พยายามฟันฝ่าอุปสรรค์ต่างๆอย่างแข็งขันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา

หนวยงานสงออกเวยดนามฟนฝาอปสรรคในป 2016  hinh 0
หน่วยงานส่งออกเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค์ในปี 2016

ถึงแม้เศรษฐกิจโลกในปี 2016 จะประสบความยากลำบากจนส่งผลกระทบต่อตลาดต่างๆ แต่มูลค่าการส่งออกของเวียดนามก็ยังคงมีการขยายตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามข้อมูลสถิติล่าสุด มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเวียดนามบรรลุประมาณ 1 แสน 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มูลค่าการส่งออกยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อไปถึงแม้อัตราขยายตัวตํ่ากว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้คือร้อยละ 10 ซึ่งมีส่วนช่วยให้เวียดนามได้เปรียบดุลการค้า
สาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือราคานํ้ามันดิบและราคาสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การส่งออกของเวียดนามได้รับผลกระทบจากภาวะซบเซาของเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2015  นาง ฟานถิแทงซวน เลขาธิการสมาคมรองเท้าและกระเป๋าเวียดนามได้เผยว่า“มูลค่าการส่งออกรองเท้าในปี 2016 ได้รับผลกระทบจากปัญหาความต้องการของตลาดนำเข้า เช่น อียูและอังกฤษที่ลดลง  ซึ่งจนถึงขณะนี้ มูลค่าการส่งออกรองเท้าอาจเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการที่ได้วางไว้คือร้อยละ 10 ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2016 บรรดาผู้ประกอบการต้องพยายามมากขึ้นเพื่อบรรลุแผนการที่ได้วางไว้”
ในปี 2016 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ในระดับสูง เช่น มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2015 มูลค่าการส่งออกขนมลูกอมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 และมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกปลาสวายไปยังประเทศสหรัฐอยู่ที่ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นกว่าร้อยละ 20 ของยอดมูลค่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามไปยัง 140 ประเทศ โดยขยายในตลาดใหม่อีก 4 แห่ง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น กำแพงกีดกันทางการค้าและมาตรฐานด้านเทคนิคของประเทศนำเข้า นาย ลิวบิ๊กโห่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า“รัฐบาลเวียดนามได้มีมาตรการผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเกษตร และปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมและการบริการ”
ส่วนนาย เจิ่นแทงหาย รองอธิบดีกรมส่งออกและนำเข้าสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้เผยว่า ในสภาวการณ์ที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆชลอตัว แต่มูลค่าการส่งออกของเวียดนามยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 นั้นถือเป็นจุดเด่นที่น่าชื่นชม ดังนั้น เราสามารถคาดหวังได้ว่า มูลค่าการส่งออกในปี 2017 จะเพิ่มสูงขึ้น
“นอกเหนือจากการขยายตลาด เราต้องให้ความสนใจต่อการปรับรายการสินค้าส่งออก โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นจุดแข็งและมีเครื่องหมายการค้าในตลาดโลก เช่น โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน ดังนั้น ต้องกำหนดสินค้ารายการต่างๆและผลักดันการส่งออกสินค้าที่เป็นจุดแข็งของเวียดนาม”
ปี 2016 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความยากลำบากของการส่งออกเวียดนาม แต่ก็ถือเป็นแรงกระตุ้นให้แก่การส่งเสริมศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆเพื่อการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาการค้า การส่งออกและการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2017 และในปีต่อๆไป.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว