ให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

28 กุมภาพันธ์ 2560 - 15:07:33

(VOVworld) - การรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” ในหลายปีมานี้ ได้ช่วยให้สถานประกอบการตระหนักได้ดีถึงศักยภาพและจุดแข็งของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะความรับผิดชอบของสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าเวียดนามเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ใหความสนใจใชสนคาเวยดนามเพอการพฒนาเศรษฐกจ hinh 0
งานแสดงสินค้าเวียดนามในนครดานัง

หลังการปฏิบัติการรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม” เศรษฐกิจเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งปริมาณการผลิต ทักษะความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงความสมดุลย์ระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน ซึ่งทำให้คุณภาพของสินค้าเวียดนามนับวันเพิ่มสูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับสินค้าของประเทศต่างๆได้  โดยสินค้าเวียดนามถูกวางขายเป็นจำนวนมากตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าและตลาดต่างทั่วประเทศ ส่วนผู้บริโภคก็คุ้นเคยและชอบใช้สินค้าเวียดนาม เช่น ที่นครเกิ่นเธอ สินค้าเวียดนามสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึงร้อยละ 90- 95 โดยชาวนครเกิ่นเธอนิยมใช้สินค้าเวียดนามแทนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าที่มีแหล่งที่มาไม่ชัด ซึ่งทำให้ยอดมูลค่าการขายปลีกของนครฯในปี 2016อยู่ที่ 96 ล้านล้านด่ง ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ดังกล่าวเพื่อทำให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นและหันมาใช้สินค้าเวียดนาม นาย ดิงจุงถึก รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครเกิ่นเธอได้เผยว่า“ในปี 2017 พวกเราจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินงานของคลีนิกเอกชนที่ใช้ยาเวียดนาม รวมถึงการซื้อขายและใช้วัตถุดิบการเกษตรเพื่อป้องกันการลักลอบขายสินค้าปลอมที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการผลิต โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยด้านอาหาร”

ใหความสนใจใชสนคาเวยดนามเพอการพฒนาเศรษฐกจ hinh 1

การรณรงค์ “ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”ได้มีส่วนช่วยให้ผู้บริโภค หน่วยงานและองค์กรต่างๆตระหนักได้ดีถึงความรับผิดชอบและผลประโยชน์ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและทำให้จำนวนผู้บริโภคที่หันมาใช้สินค้าเวียดนามนับวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทั้งนี้ เพื่อทำให้การรณรงค์ดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานประกอบการได้เสนอให้รัฐบาลมีนโยบายต่างๆเพื่อส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ นาย เลนามจ่า ประธานคณะกรรมการบริหารเครือบริษัทโทรคมนาคม Mobifone กล่าวว่ารัฐบาลควรมีนโยบายให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ
เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก โดยได้เจรจาและลงนามข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับพหุภาคีและทวีภาคี ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสถานประกอบการ ดังนั้น นอกเหนือจากมาตรการที่ได้รับการปฏิบัติแล้ว รัฐบาลได้ตรวจสอบเพื่อจัดทำกลไกและนโยบายต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการพัฒนา พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อเชิดชูสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง นาย เหงวียนเถี่ยนเญิน หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการรณรงค์“ชาวเวียดนามให้ความสนใจใช้สินค้าเวียดนาม”ได้เผยว่า จะผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับและประชาชนทุกภาคส่วนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของการรณรงค์มากขึ้น
“การรณรงค์ดังกล่าวส่งสานส์เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานประกอบการสามารถทำได้ด้วยความตั้งใจสูง พร้อมทั้งส่งสานส์แห่งความรักชาติเนื่องจากจะช่วยสร้างงานทำและสร้างรายได้ให้แก่แรงงานเวียดนาม”
ผลของการรณรงค์ได้ช่วยให้สถานประกอบการเวียดนามเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมก็ผลักดันความร่วมมือและการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อสนองให้แก่ตลาดภายในประเทศเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว