Media /
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่ 8 วาระปี 2017 – 2022 โดยมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 1,200 คนเข้าร่วม
ภายใต้หัวข้อ “สติปัญญา – ระเบียบวินัย – ผสมผสานและพัฒนา” ที่ประชุมย้ำถึงความตั้งใจของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามในการระดมส่งเสริมสติปัญญาของหมู่คณะ รักษาระเบียบวินัยหลักพระธรรมคำสอน จิตใจแห่งความสามัคคี ความปรองดองและมีความผูกพันกับประเทศชาติอยู่เสมอเพื่อพัฒนาพุทธสมาคมเวียดนามมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ศ.เจิ่นวันเหย่า อดีตเลขาธิการพรรคสาขาภาคใต้ได้ให้ข้อสังเกตุในขณะที่วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับประชาชาติว่า "รุ่งอรุณของประชาชาติเวียดนามมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นคบเพลิงแห่งอารยธรรมในเวียดนาม" (วัดก๊วนซื้อที่กรุงฮานอย โฟโต กวนฮวี)
หลังจากที่ได้ขับไล่ศัตรูออกจากประเทศและจัดตั้งรัฐหวานซวนเมื่อปี 544 กษัตริย์ลี้นามเด๊ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างวัด "คายก๊วก" หรือวัด "เจิ๊นก๊วก" ในกรุงฮานอยเพื่อเป็นการประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐใหม่ (วัดเจิ๊นก๊วกที่กรุงฮานอย โฟโต หมีจ่า)
หลังจากนั้น ในรัชกาลอื่นๆของราชวงศ์เหงียนก็มีการสร้างวัดลิงหมุหรือเทียนหมุที่กรุงเก่าเว้อันเป็นการสะท้อนความตั้งใจในการสร้างศาสนสถานเพื่อความเลื่อมใสสำหรับประชาชนในภาคใต้ (วัดเทียนหมู - กรุงเก่าเว้ - โฟโต ฮวีเฟืองและแทงแทง)
เมื่อปี 1963 ได้มีการก่อสร้างวัดใหม่ที่มีชื่อว่า "เวียดนามก๊วกตื๋อ" หรือวัดของประเทศเวียดนามในนครโฮจิมนิห์เพื่อเป็นการยืนยันถึงการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของศาสนา สันติภาพและเอกภาพในภาคใต้เวียดนาม (วัดเวียดนามก๊วกตื๋อ โฟโต หวอวันเตื๋อง/ giacngo.vn)
"เวียดนามก๊วกตื๋อ" เป็นวัดร่วมสมัยของพุทธศาสนาที่สะท้อนการเดินพร้อมกับประชาชาติและนโยบาย "ศาสนามีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับประชาชาติบนเจตนารมณ์สนับสนุนประเทศและประชาชน"
วัด "ไถ่" ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในกรุงฮานอย โดยตอนแรกเป็นวิหารเล็กๆแต่ในสมัยของกษัตริย์ลี้เญินตง ช่วงปี 1066-1128 ได้มีการซ่อมแซมขยายเป็นวัดใหญ่
วัดฟุ๊กแค้งในกรุงฮานอย
วัด "เฝิดติ๊ก" หรือวัด "หลานคา" หรือ "เนินแห่งนางฟ้า" ที่ตำบลเฝิดติ๊ก อำเภอเตียนยู จังหวัดบั๊กนิงห์
ในวัดมีพระพุทธรูปหินในสมัยราชวงศ์ลี้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม วัดนี้ที่ได้รับการรับรองเป็นโบราณสถานพิเศษแห่งชาติ
พระทิ๊กแทงเหญียวเผยว่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา ผลงานที่สำคัญของพุทธสมาคมเวียดนามคือ ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เขตชายแดนและหมู่เกาะ ซึ่งถือเป็นหลักหมายทางจิตวิญญาณ ของประชาชาติ (photo MyTra)

พุทธศาสนาเวียดนามเดินพร้อมและพัฒนาร่วมกับประชาชาติ

(VOVWORLD) - นับตั้งแต่ได้รับการเผยแผ่เข้าเวียดนามเมื่อ 2 พันปีก่อน พุทธศาสนาได้มีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพื้นเมืองเวียดนามได้อย่างกลมกลืนโดยธรรมชาติ

My Tra - VOV5