Media /
ขนม "เอื๊อดและจ๊าง" ของหมู่บ้าน "ลิวบ๋าว" อร่อย ราคาถูกและมีความปลอดภัยด้านอาหาร ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งภายในและนอกจังหวัด
นางโตนหนือถิเญิน ทำขนม "เอื๊อดและจ๊าง" มา 20 ปีแล้ว
ปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านมีทั้งหมด 62 ครอบครัวทำขนม "เอื๊อดและจ๊าง" คิดเป็นร้อยละกว่า 35 ของประชากรในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
ขนม "เอื๊อดและจ๊าง" ของหมู่บ้าน "ลิวบ๋าว" ขายที่ตลาดต่างๆในกรุงเก่าเว้ เช่น โดงบาและเตยหลก นอกจากนี้ ชาวบ้านยังจัดสรรขนมนี้ให้แก่ลูกค้าในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
ขนม"เอื๊อด" คือขนมที่คล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ แต่ขนม "จ๊าง" คือขนม "เอื๊อด" ที่นำไปตากแห้ง 3 ชั่วโมง

หมู่บ้านทำขนม “เอือดและจ๊าง” หรือข้าวเกรียบปากหม้อ “ลิวบ๋าว” กรุงเก่าเว้

(VOVWORLD) - หมู่บ้านทำขนมพื้นเมือง "เอื๊อดและจ๊าง" "ลิวบ๋าว" ได้รับการก่อตั้งเมื่อปลายศตวรรษที่ 15 ผ่านช่วงเวลาที่ลำบากต่างๆในประวัติศาสตร์ อาชีพนี้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียงของกรุงเก่าเว้

Le Huy - Hoang Hai