Công tác nhân sự gắn với thành công của Đại hội Đảng

(VOV5)- Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đang diễn ra tại Hà Nội, là việc chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XII. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu nội dung này trong bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng:“Công tác nhân sự gắn với thành công của Đại hội Đảng”.

Nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là  thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đã cho ý kiến về các dự thảo văn kiện ở hai Hội nghị Trung ương 9 và 10. Nhiệm vụ từ nay cho đến Đại hội Đảng toàn quốc, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác nhân sự gắn với thành công của Đại hội Đảng - ảnh 1
Khai mạc Hội nghị 11 Ban Chấp hành TW khóa XI. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chính trị
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị lần này, Trung ương cho ý kiến, thảo luận và quyết định Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các hội nghị tiếp theo. Theo Tổng bí thư, việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dự báo những năm sắp tới, đối với Việt Nam sẽ là thời kỳ mà cả thời cơ và thách thức đều rất lớn. Do đó, cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tổng bí thư nhấn mạnh: Để thực hiện thành công sự nghiệp to lớn và phức tạp đó, chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

Trách nhiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự
Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự từ Đại hội VI đến Đại hội XI của Đảng, đồng thời căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Tiểu ban Nhân sự đã chuẩn bị Dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khoá XII. Tiểu ban đã tổ chức lấy ý kiến của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Hầu hết các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đều cơ bản thống nhất với Dự thảo; cho rằng Dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm công tác nhân sự của các khoá trước. Tiểu ban Nhân sự đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và báo cáo Bộ Chính trị xem xét, trình Hội nghị Trung ương lần thứ XI này. Theo đó, trong báo cáo của Bộ Chính trị trình Trung ương đã có đầy đủ yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; tiêu chuẩn Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; tiêu chuẩn Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; số lượng, cơ cấu, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số chủ trương cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các vị Uỷ viên Trung ương Đảng nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của công tác chuẩn bị nhân sự, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên. Tổng bí thư cũng nhấn mạnh những lưu ý về tiêu chuẩn của Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: bản lĩnh chính trị; phẩm chất đạo đức và lối sống, ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong công tác chuẩn bị nhân sự, cần đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết ? Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm”...

Cùng với những định hướng về công tác chuẩn bị nhân sự, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gợi mở những vấn đề liên quan đến số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tổng bí thư yêu cầu các vị ủy viên Trung ương Đảng nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm,  phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, bảo đảm cho thành công của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11./.

Phản hồi

Các tin/bài khác