Đảng cộng sản Việt Nam: những quan điểm, giải pháp mới trong xây dựng đội ngũ

(VOV5) - Năm 2016 đánh dấu bước tiến mới trong công tác xây dựng đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là, Đảng đã triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW về việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những quan điểm, giải pháp mới trong xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2016, Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy quyết tâm chỉnh đốn đi đôi với đổi mới xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là một yêu cầu khách quan, một việc làm tự nhiên, thường xuyên của bất cứ một Đảng cách mạng chân chính nào, ở bất kỳ giai đoạn nào.


Tập trung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng


Điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là đã chỉ ra có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, đồng thời nhấn mạnh những biểu hiện nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó. Theo Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết là: Cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng mà Đại hội XII đề ra, Nghị quyết TW4 lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết còn nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng cộng sản Việt Nam: những quan điểm, giải pháp mới trong xây dựng đội ngũ - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4Trên thực tế, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII có các giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt như: đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị trong các cấp ủy Đảng; Đảng viên cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước; Thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; Tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng. Trong năm 2016, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội và của Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong dân.


Coi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên.


Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị ban hành trong năm 2016, có sự khác biệt, đổi mới so với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mở rộng thêm phạm trù học tập và làm theo toàn diện, từ tư tưởng, đạo đức đến phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng cộng sản Việt Nam: những quan điểm, giải pháp mới trong xây dựng đội ngũ - ảnh 2
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Việc triển khai Chỉ thị 05 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Về việc triển khai Chỉ thị này, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nêu rõ: Đưa việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.


Trong điều kiện mới của giai đoạn đất nước hội nhập, Đảng cộng sản Việt Nam đã triển khai những quan điểm và giải pháp mới, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái để gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng vai trò lãnh đạo đất nước.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác