Đất nước chuyển mình đón vận hội mới

(VOV5) - Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Tổng Bí Thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn TTXVN. Tổng Bí Thư nêu bật những thành tựu của đất nước trong năm qua, nhấn mạnh mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước. Tổng Bí Thư cũng khẳng định phải tiến hành song song nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển kinh tế và kêu gọi sự đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh,đất nước ngày càng phát triển.                                 
                    

Đất nước chuyển mình đón vận hội mới - ảnh 1


Theo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng năm 2016, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với sự đồng lòng nhất trí, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Kết quả năm 2016 tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2016 được Tổng Bí Thư đề cập đầu tiên là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng CSVN đã khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phấn đấu sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Ngay sau Đại hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện công khai, dân chủ, đúng luật định. Hơn 99% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, thể hiện ý chí, nguyện vọng và trách nhiệm của mình đối với tương lai, vận mệnh của đất nước, dân tộc.  Tiếp đó, Việt Nam đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự bộ máy nhà nước, giữ vững ổn định và khẩn trương bước vào triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.  Nhờ vậy, theo Tổng bí thư, năm 2016, tổng sản phẩm trong nước (GDP) vẫn tăng trưởng khá (6,21%), kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, dự trữ ngoại hối đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, qua đó đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những kết quả đạt được trong năm 2016 tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, vận hội mới.

Đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững

Trong bài trả lời phỏng vấn, Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng nhấn mạnh đến kết quả Đại hội XII của Đảng. Tại Đại hội, Đảng CSVN xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ là: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng... Những quan điểm, định hướng đó được cụ thể hóa rõ nét trong Nghị quyết số 05-NQ/TW, với 8 chủ trương, chính sách lớn cần tập trung thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Tổng Bí Thư, mục tiêu của đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, toàn diện cả về kinh tế, xã hội, môi trường; không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy dự án. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, cần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ tăng trưởng.

Tổng Bí Thư cho rằng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phải trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; làm thế nào để khơi thông, từ đó sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực vật chất và tinh thần, nội lực và ngoại lực. Trong quá trình phát triển đi lên, mỗi địa phương cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa liên kết vùng để vừa phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của toàn vùng và cả nước.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng thời với phát triển kinh tế

Đề cập đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho biết đây là nhiệm vụ then chốt, cơ bản lâu dài. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ, phân tích sâu sắc tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đề cập đầy đủ hơn nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tính thượng tôn pháp luật; nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền, xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng không thể không làm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, vừa phát triển được kinh tế; xã hội ổn định; đất nước không ngừng phát triển đi lên. Vì vậy, theo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng,nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt phải được thực hiện đồng thời với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng phải được thực hiện đồng thời với các Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tạo chuyển biến đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí Thư nhấn mạnh để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác