Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII phát huy tinh thần trách nhiệm quyết định các vấn đề lớn của đất nước

(VOV5) - Hội nghị Trung ương lần thứ 8 diễn ra đúng vào thời điểm giữ nhiệm kỳ khóa XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2018 cũng là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XII, đang diễn ra tại Hà Nội, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 diễn ra đúng vào thời điểm giữ nhiệm kỳ khóa XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2018 cũng là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nội dung của Hội nghị này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII phát huy tinh thần trách nhiệm quyết định các vấn đề lớn của đất nước - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị 

Nhiều nội dung mới về kinh tế xã hội

Việc Trung ương xem xét, cho ý kiến về vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm nay có nhiều nội dung mới, sâu rộng, dài hạn và toàn diện hơn so với hai năm trước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Ban chấp hành Trung ương căn cứ vào thực tế tình hình đất nước để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước 9 tháng qua, dự báo đến hết năm 2018 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung ương cần chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân.

Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018 và cho cả nhiệm kỳ khoá XII, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng ở mức 6,5 - 6,7% năm 2018 và 6,5 - 7% cho 5 năm 2016 - 2020, thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hoá - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh:  "Xác định mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng nhất và các chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và các năm tiếp theo cũng như cả nhiệm kỳ khoá XII. Cố gắng tìm ra các chính sách, biện pháp đột phá, khả thi, phù hợp với những diễn biến mới của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình trạng căng thẳng và xung đột thương mại giữa các nước lớn, những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính - tiền tệ và giá dầu thô thế giới."

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII phát huy tinh thần trách nhiệm quyết định các vấn đề lớn của đất nước - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo tình hình kinh tế xã hội tại hội nghị. Xuân Dần/VOV 

Phát triển kinh tế biển gắn với phát triển kinh tế đất nước

 Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan đến phát triển kinh tế biển gắn với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển. Việc trình Trung ương xem xét, ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược kinh tế biển Việt Nam là hết sức quan trọng và cần thiết, không chỉ xuất phát từ thực tế Nghị quyết số 09 giới hạn thời gian đến năm 2020 mà còn do nhiều lý do khách quan, chủ quan khác như: Tình hình quốc tế, khu vực và trong nước đã và đang có nhiều thay đổi đòi hỏi phải có sự bổ sung, phát triển về quan điểm và điều chỉnh về mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế biển.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII phát huy tinh thần trách nhiệm quyết định các vấn đề lớn của đất nước - ảnh 3 Quang cảnh hội nghị. Xuân Dần/VOV 

Tổng Bí thư chỉ rõ: "Các nội dung về phát triển kinh tế biển có quan hệ hữu cơ, chặt chẽ với các vấn đề của toàn bộ nền kinh tế đất nước, cần được phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội trong việc quản lý, khai thác, bảo tồn, phát huy có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam".

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc ban hành Nghị quyết sẽ định hướng cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật và các chương trình, đề án, dự án tổ chức thực hiện của Chính phủ, các địa phương và các cơ quan liên quan, đặc biệt là việc huy động nguồn lực trong Kế hoạch đầu tư trung hạn cho phát triển kinh tế biển và ven biển, phù hợp với Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần này cũng sẽ xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam và việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và quyết định vào cuối kỳ họp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác