Những quyết sách tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra

(VOV5) -Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018  là cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng...

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XII bế mạc ngày 11/10, sau 7 ngày làm việc.

Diễn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng nêu ra những giải pháp quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo.

Những quyết sách tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị 

Hội nghị TW 6 bàn nhiều vấn đề lớn, khó, quan trọng và rất phức tạp, trong đó có kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018,  đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Năm 2018, cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô

Nhiệm vụ trọng tâm và tổng quát của năm 2018, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Trong đó phải tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Những quyết sách tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra - ảnh 2Toàn cảnh cuộc họp 

Về xã hội, phát triển văn hoá, thực hành dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tổng bí thư cũng nhấn mạnh việc phải đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, chậm cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

 Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế.

Tổng bí thư yêu cầu: Phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị phải bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng.

Cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở Việt Nam phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của đất nước trong giai đoạn mới. Xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị"

Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo Tổng bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Nhà nước phải bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp, ưu việt, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công"

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trước mắt còn rất nhiều khó khăn, thách thức.Việt Nam cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cao hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khoá XII và đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác