Tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ của Đảng

(VOV5) -Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII hôm qua bế mạc sau 2 ngày làm việc. 

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII hôm qua bế mạc sau 2 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu bế mạc Hội nghị nhấn mạnh những nội dung của Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị và xây dựng đội ngũ nhân sự cấp cao của Đảng trong thời gian tới.

Tiếp tục đổi mới trong công tác cán bộ của Đảng - ảnh 1

Hội nghị lần thứ  9 thảo luận về Tờ trình, Báo cáo và các tài liệu có liên quan và giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu

Về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu kỹ, thảo luận và nhất trí cao với Tờ trình, Báo cáo và các tài liệu có liên quan mà Bộ Chính trị trình Trung ương. Tổng bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, có kế thừa những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, đồng thời bổ sung những quan điểm, nguyên tắc, cách làm mới, phù hợp với một lộ trình chặt chẽ, khoa học.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Trung ương một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định, cán bộ và công tác cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu, phải được tiến hành thận trọng, thường xuyên, có hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài."

Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Trung ương đồng tình cao việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần là làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ, công phu; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đã ghi phiếu và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn kết, thống nhất trong đánh giá và xây dựng đội ngũ cán bộ

Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Ban Chấp hành Trung ương khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận của Ban Chấp hành Trung ương đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với từng Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác. Lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Bộ Chính trị đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: "Qua kết quả được công bố trong Ban Chấp hành Trung ương đã một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Trung ương đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Trung ương. Mỗi Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Ban Chấp hành Trung ương, của toàn Đảng và toàn dân".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết Ban Chấp hành Trung ương tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, cho rằng việc kiểm điểm đã được tiến hành nghiêm túc, cầu thị, đúng nguyên tắc. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của Trung ương để có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong những năm sắp tới, đặc biệt là 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác