Tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 3

(VOV5) - Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) bế mạc chiều 07/07, tại Hà Nội. Tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Hội nghị. Tổng bí thư cũng khẳng định việc tổ chức thực hiện thật tốt những nội dung được thông qua tại Hội nghị này góp phần định hướng phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập.

 

Tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 3 - ảnh 1
Tổng Bí thư phát biểu bế mạc hội nghịHội nghị TW lần thứ 3 nhất trí thông qua về nguyên tắc nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; thống nhất ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng;nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 

 

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  và của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là những văn bản rất quan trọng cụ thể hoá Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định trách nhiệm và quyền hạn của mình về những vấn đề lớn và quan trọng của đất nước, của Đảng và Nhà nước, như quyết định những vấn đề về chiến lược và chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm và hằng năm; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, nhằm thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng; những chủ trương, quan điểm chỉ đạo phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; định hướng lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng cho biết: Quy chế lần này bổ sung thêm nhiều điểm quan trọng về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị về định hướng, quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể. Đồng thời bổ sung một số điểm mới về việc chuẩn bị tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

 

Tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 3 - ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị


Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá này cũng được sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý: Thực hiện tốt các quy chế này sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tập thể lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sức mạnh tập thể, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

 

 Hội nghị cũng nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khoá XII (họp tháng 3-2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV theo quy định của pháp luật.

 

Tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

           

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, an sinh xã hội, an ninh chính trị được bảo đảm. Đặc biệt, Việt Nam đã kiện toàn một bước quan trọng các chức danh lãnh đạo của Nhà nước, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với hơn 99% số cử tri cả nước đi bầu.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2016, TBT khẳng định toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn đột phá tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay: Ưu tiên cho những vấn đề cần tháo gỡ giải quyết như : tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả 3đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước; cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Kết thúc bài phát biểu TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị này cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực. TBT Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với quyết tâm cao, Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác