Bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI

(VOV5) - Sau 4 ngày làm việc, chiều nay (07/05), Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI họp phiên bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


Bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI - ảnh 1


Chủ trì phiên bế mạc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng. Về yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; biết lắng nghe, tự phê bình; gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Ban Chấp hành Trung ương cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển; cùng với đó tăng số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn chiến lược, lĩnh vực công tác quan trọng; tăng thêm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.


Bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XI - ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị

Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư nêu rõ cần tập trung tinh giản bộ máy, biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đổi mới, quy định thật rõ việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền của cấp trên đối với cấp dưới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị:  Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng cán bộ và đại biểu Hội đồng nhân dân, tạo mọi điều kiện để Hội đồng nhân dân hoạt động có thực quyền, nhất là trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát có hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cho ý kiến về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung ương tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành, coi đây là Dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trung ương yêu cầu, trong quá trình nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện Dự án, cần lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, tiến tới Đại hội XII của Đảng, mỗi cán bộ Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt là chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị thật tốt nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XII; bầu chọn đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương lần này.


Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Thông báo về Hội nghị Trung ương./.                                                                                                                                   

Phản hồi

Các tin/bài khác