Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia của Bộ Công an

(VOV5) -  Hội thảo nhằm quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân.


Sáng nay (14/07), tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo cấp quốc gia quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo nhằm quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần "tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia của Bộ Công an - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay là nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định đúng những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có các giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu đưa ra những phản bác có căn cứ khoa học những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang hiện nay. Đặc biệt cần phân tích, làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh; tập trung làm rõ những vấn đề mới trong nhận thức lý luận và định hướng lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: "Cần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cần đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Khi đã ban hành Nghị quyết, yêu cầu đặt ra là phải sớm thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, các đề án, phương án, kế hoạch thực hiện nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.


Chủ tịch nước yêu cầu sau hội thảo, các ý kiến đại biểu cần được tổng hợp, báo cáo đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để từ đó đưa ra những chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác