Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân

(VOV5) - Bộ Truởng Bộ Công An Tô Lâm cho rằng: "Việc ban hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là cần thiết, cấp bách. 

Sáng nay 14/6, Quốc hội làm việc tại Hội truờng nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

 Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân  - ảnh 1  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. (quochoi.vn)

Luật Công an nhân dân sửa đổi tập trung chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như cơ cấu và phân loại lực lượng trong Công an nhân dân; Công an xã, thị trấn trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, về công nghiệp an ninh.

Bộ Truởng Bộ Công An Tô Lâm cho rằng: "Việc ban hành Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là cần thiết, cấp bách. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; khắc phục những chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng quản lý. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế".

Thảo luận tại hội truờng về Dự án Luật Công an Nhân dân (sửa đổi), các đại biểu cho rằng việc ban hành Luật Công an nhân dân sửa đổi là cần thiết, cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…. Ông Phạm Tất Thắng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, cho rằng: "Tôi tán thành với việc sửa đổi Luật Công an nhân dân. Thứ nhất là để thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung uơng 6, khóa 12, về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, họat động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 22 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy công an tinh gọn, hiệu quả. Tôi cũng tán thành về quan điểm “xã bám cơ sở của ngành công an”, đây không chỉ là thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy, cụ thể hóa Hiến pháp 2013 về việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân đối với 2/3 dân số Việt Nam ở cấp cơ sở mà còn đáp ứng được nhu cầu thực tiễn việc đảm bảo an ninh trật tự ở một khu vực trọng điểm".

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, với 93,84% đại biểu đồng ý, Quốc hội thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác