Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(VOV5) - Ngày 3/6/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - ảnh 1Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: vietnamnet) 

Nghị quyết khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường bao gồm đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là quá trình phát triển liên tục; kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Mục tiêu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác