Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

(VOV5) - Ngành Tuyên giáo đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong các lĩnh vực.

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định trong những thành tích chung của cả nước năm 2018, có đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo cả nước.

Về nhiệm vụ trong năm 2019, ông Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp. Ngành Tuyên giáo phối hợp với ngành văn hóa chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội, chú trọng tới các khía cạnh chính trị trong lĩnh vực khoa giáo, góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác