Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11

(VOV5) - Sáng nay (4/5), tại Hà Nội, Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương Đảng bàn về các vấn đề phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII, số lượng phân bổ và đại biểu dự Đại hội XII, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và góp ý về báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương X đến nay.


Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 - ảnh 1


Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu các vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết định. Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương phải tập trung chuẩn bị nhân sự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp. Tại hội nghị này, Trung ương cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 tại các hội nghị tiếp theo. Tổng Bí thư chỉ rõ: Phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất của Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước: Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung. Cần lưu ý nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào? Phải chăng về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu.

Đối với vấn đề mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Chính trị trình Trung ương tiếp tục xem xét, cho ý kiến, nhất là việc lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương để định hướng cho việc Quốc hội xem xét, ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII sắp tới.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Trung ương cho ý kiến về các vấn đề nêu trong Tờ trình và Báo cáo đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, có kết luận định hướng để Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) làm việc đến ngày 7/5/2015./.

Vũ Duy

Phản hồi

Các tin/bài khác