Kỳ vọng của nhân dân về công tác nhân sự của Trung ương Đảng

(VOV5) - Ngày 5/5, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI). Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương lần này là chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội 12 của Đảng.  Kỳ vọng của nhân dân về công tác nhân sự của Trung ương Đảng - ảnh 1

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng so với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Túc bày tỏ: Kỳ vọng rằng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Đồng thời nếu tốt hơn nữa, những cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.
 Kỳ vọng của nhân dân về công tác nhân sự của Trung ương Đảng - ảnh 2

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


Còn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Hội nghị Trung ương 11 đề cập đến công tác cán bộ tầm chiến lược là hết sức quan trọng, không chỉ gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng mà còn liên quan đến sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế: Những cán bộ được cử đi học lớp cán bộ nguồn đều qua sự sàng lọc từ cơ sở, qua quá trình thử thách, quá trình phấn đấu. Tôi thấy công tác đào tạo cán bộ rất chu đáo. Không chỉ đơn thuần học các môn lý luận Mác-Lê nin, đường lối của Đảng. Đặc biệt học các chuyên đề gắn với thực tế thời sự hiện nay đang đặt ra như: Kinh tế, an ninh quốc phòng, ngoại giao…để tạo ra đội ngũ cán bộ không chỉ có bề dày về trình độ, chuyên môn, năng lực mà còn cập nhật những kiến thức hiện tại.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đào tạo bài bản, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước kỳ vọng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 11 sẽ rà soát lại một lần nữa các tiêu chuẩn, cơ cấu để thống nhất trong toàn Trung ương về đội ngũ cán bộ của Đảng trong nhiệm kỳ 12, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới.


Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng so với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Túc bày tỏ: Kỳ vọng rằng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Đồng thời nếu tốt hơn nữa, những cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.

Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng so với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Túc bày tỏ: Kỳ vọng rằng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Đồng thời nếu tốt hơn nữa, những cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.

Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng so với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Túc bày tỏ: Kỳ vọng rằng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Đồng thời nếu tốt hơn nữa, những cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.

Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng so với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Túc bày tỏ: Kỳ vọng rằng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Đồng thời nếu tốt hơn nữa, những cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.

Cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng hội nghị lần này sẽ rà soát kỹ lưỡng tiêu chuẩn, cơ cấu để đi đến thống nhất về đội ngũ cán bộ trong nhiệm kì 12, đáp ứng yêu cầu của thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng so với các kỳ Đại hội trước, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 được chuẩn bị chu đáo hơn và có nhiều điểm mới. Đó là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mở nhiều lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp. Ông Nguyễn Túc bày tỏ: Kỳ vọng rằng với cách làm như hiện nay của Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, chúng ta sẽ có đội ngũ cán bộ tốt hơn. Đồng thời nếu tốt hơn nữa, những cán bộ đã được đào tạo, lựa chọn, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần thẩm tra lại, thông qua sự tín nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và của nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác