Xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng hiện nay

(VOV5) - Nông thôn Việt Nam là khu vực rộng lớn và đông dân nhất, đa dạng về thành phần tộc người, về văn hóa, là nơi bảo tồn, lưu giữ các phong tục, tập quán của cộng đồng, là nơi sản xuất quan trọng, làm ra các sản phẩm cần thiết cho cuộc sống con người. Trong xu thế phát triển hiện nay, không thể có một nước công nghiệp nếu nông nghiệp, nông thôn còn lạc hậu và đời sống nông dân còn thấp. Vì vậy, xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước Việt Nam cho là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng hiện nay - ảnh 1
Tập trung phát triển sản xuất – một trong những nhân tố quan trọng để xây dựng nông thôn mới


Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành TW Đảng cộng sản VN khoá 10 đã ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân với mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường.


Đến nay, quá trình xây dựng nông thôn mới của VN đang bước đầu được triển khai thực hiện. C
hính phủ đã có Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khẳng định cán bộ cơ sở và nhân dân đang rất phấn khởi, kỳ vọng vào một nông thôn mới phát triển mang lại sự cải thiện nhanh hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Quá trình triển khai, quán triệt, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ được làm đồng bộ, quyết liệt nhưng không nóng vội. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 sẽ có 50% xã đạt chuẩn và trong 5 năm chỉ là 20% xã đạt chuẩn… vì vậy đây là một quá trình dài và triển khai từng bước và đồng bộ. Đến khi xây dựng thành công nông thôn mới thì bộ tiêu chí này sẽ vẫn được hoàn thiện vì chúng ta sẽ không ngừng xây dựng nông thôn mới.”  

Xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng hiện nay - ảnh 2
Đưa doanh nghiệp về nông thôn- Chìa khóa xây dựng nông thôn mới


 Phát biểu chỉ đạo việc xây dựng nông thôn mới ở VN mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: “Việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn của sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân VN. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể để phù hợp về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua đó tạo được sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương; hướng phong trào thi đua, tập trung giải quyết 11 nội dung xây dựng nông thôn mới đã đề ra.”

Xây dựng nông thôn mới, nhiệm vụ quan trọng hiện nay - ảnh 3
Giao thông nông thôn - một nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới


 Nông thôn mới Việt nam trong tương lai sẽ là nơi sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hoá, là nơi giữ gìn văn hoá truyền thống của các dân tộc, là nơi bảo đảm hài hoà mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên… Với những quyết sách của Chính phủ và sự vào cuộc mạnh mẽ với quyết tâm chính trị cao của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các cấp chính quyền ở cơ sở, việc xây dựng nông thôn mới ở VN đang trở thành một cuộc vận động cách mạng của đất nước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập của Việt Nam./.

Phản hồi

Hà Duy Nam

Mình chuẩn bị đại hội đảng bộ cơ sở mình được giao nhiệm vụ phát biểu tham luận về xây... Xem thêm

Các tin/bài khác