និទាឃរដូវដំបូង

និទាឃរដូវលើកដំបូង របស់អតីតតន្ត្រីករ Van Cao តាមរយៈសំនៀងរបស់សិល្បការនី
Thanh Thuyប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ