ការឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពីជនមានគុណូបការះចំពោះបដិវត្តន៍

ព្រឹកថ្ងៃទី១៣មេសា ក្រោមអធិតីភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម Tong Thi
Phong គណះកម្មាធិការអចិន្រ្តៃនៃរដ្ឋសភារួមយោបល់ចូលរបាយការណ៍ស្តីពីការ
អនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពីជនមានគុណូបការះចំពោះបដិវត្តន៍។ស្តីពីលទ្ឋផល
ឃ្លាំមើលប្រធានទទូលបន្ទុកបណ្តាបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមឃ្លាំ
មើល Truong Thi Mai បានឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពីជនមានគុណូប
ការះត្រូវបានសុក្រិដពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃនិងគ្របដណ្តប់ទៅលើមុខសញ្ញាស្ទើតែទាំងអស់។ប៉ុន្តែជីវភាពរស់នៅរបស់មុខសញ្ញាមូយចំនូននៅជូប្រទះនឹងការលំបាក។ ក្រុមឃ្លាំមើល
បានលើកឡើងសំណើរជាច្រើនជូនរដ្ឋសភាគណះកម្មាធិការអចិន្រ្តៃ រដ្ឋាភិបាលនិង
ក្រសួងស្ថាប័នទាក់ទិនជាដើមសំដៅបង្កើនគោលនយាបាយច្បាប់ស្តីពីជនមានគុណូ
បការះចំពោះបដិវត្តន៍ រួមចំណែកធានាសមភាពសង្គមនិងអះអាងនូវតួនាទីរបស់ជន
មានគុណូបការះចំពោះបដិវត្តន៍ក្នុងសហគមន៍តទៅទៀត៕

ការឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពីជនមានគុណូបការះចំពោះបដិវត្តន៍  - ảnh 1
Image: Internet


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ