ក្នុង១១ខែកន្លងមក វៀតណាមមានសហគ្រាសចុះបញ្ជីការបង្កើតថ្មីប្រមាណ ១២៤.៣០០អង្គភាព

(VOVWORLD) - ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០វៀតណាមមានសហគ្រាសបង្កើតថ្មីចំនួន១៣.១០០អង្គភាព និង សហគ្រាសប្រតិបត្តិឡើងវិញជាង៥.៣០០អង្គភាព។ 
ជាមធ្យមក្នុងមួយខែវៀតណាមមានសហគ្រាសចំនួន១៤ពាន់អង្គភាព ដែលបានបង្កើតថ្មីនិងប្រតិបត្តិឡើងវិញ។ យោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ បានឲ្យដឹងថា បរិមាណសហគ្រាសដែលបានបង្កើតថ្មីនិងប្រតិបត្តិឡើងវិញ ក្នុងរយៈពេល១១ខែកន្លងមក បានបង្ហាញនូវសញ្ញាវិជ្ជមាន។ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០វៀតណាមមានសហគ្រាសបង្កើតថ្មីចំនួន១៣.១០០អង្គភាព និង សហគ្រាសប្រតិបត្តិឡើងវិញជាង៥.៣០០អង្គភាព។ ជាទូទៅ ក្នុងរយៈពេល ១១ខែកន្លងមក វៀតណាមមានសហគ្រាសចុះបញ្ជីការបង្កើតថ្មីប្រមាណ ១២៤.៣០០អង្គភាព៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ