ការកសាងនិងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹងជាតិនៅវៀតណាម

ការកសាងនិងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹងជាតិនៅវៀតណាម - ảnh 1
ការកសាងនិងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹងជាតិនៅវៀតណាម (VNA)


(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី​២៤ កុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ វេទិការពិភាគ្សាគោល
នយោបាយក្រោមប្រធានបទ៖ ការកសាងនិងអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹងថ្នាក់
ជាតិនៅវៀតណាមបានប្រារព្ធឡើង។ ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ ២០១៦ រដ្ឋាភិបាល
វៀតណាមបានអនុម័តលើក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹងជាតិវៀតណាមដែលរួមមានកំរិត
ចំនួន ៨។ ក្របខ័ណ្ឌនេះកំណត់ច្បាស់នូវបទដ្ឋានខាងចំណះដឹងបទពិសោធន៍
ដែលអ្នករៀនត្រូវទទួលបនដើម្បីសមស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌកំរិតរបស់អាស៊ាន
(AQRF)។ ដោយឈរលើក្របខ័ណ្ឌនេះ បណ្ដាមូលដ្ឋានបណ្តុះបណ្ដាលកសាងបទដ្ឋាន
ឲ្យសមស្រប។ ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមអនុវត្តផែនការពោលខាងលើ អង់គ្លេស
និងវៀតណាមបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌចំណេះដឹង
ជាតិយន្តការធានាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពជាដើម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ