ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមុខសញ្ញាដែលរារាំងដំណើរសន្តិភាពនៅម៉ាសលី

(VOVWORLD) -ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. បានចេញផ្សាយបទហាមឃាត់ធ្វើ ដំណើរទៅវិញទៅមកនិងបទហ៊ុំព័ទ្ធទ្រពសម្បត្តិទៅលើបុគ្គលនិងអង្គការដែលរា រាំងដំណើរសន្តិភាពនៅម៉ាលី ហើយបង្កើតឡើងគណៈកម្មាធិការអនុវត្តបទដាក់ ទណ្ឌកម្មនេះ។ 
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមុខសញ្ញាដែលរារាំងដំណើរសន្តិភាពនៅម៉ាសលី  - ảnh 1 ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមុខសញ្ញាដែលរារាំងដំណើរសន្តិភាពនៅម៉ាសលី 

(VOVworld) - ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប. បានចេញផ្សាយបទហាមឃាត់ធ្វើ ដំណើរទៅវិញទៅមកនិងបទហ៊ុំព័ទ្ធទ្រពសម្បត្តិទៅលើបុគ្គលនិងអង្គការដែលរា រាំងដំណើរសន្តិភាពនៅម៉ាលី ហើយបង្កើតឡើងគណៈកម្មាធិការអនុវត្តបទដាក់ ទណ្ឌកម្មនេះ។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះមានសុពលភាពក្នុងរយៈពេល ១ ឆ្នាំ គិត តាំងពីពេលត្រូវបានអនុម័ត។ ប្រទេសបារាំងគាំពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ