ថ្ងៃធ្វើការទី៤នៃសន្និបាតលើកទី១១គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១២

(VOVWORLD) - នាពេលព្រឹក អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឆ្នាំ២០១៩ ស្ថានភាពថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៩ ផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ ២០២០ គម្រោងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០២០ និងផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុថវិការរយៈពេល៣ឆ្នាំ ២០២០-២០២២។

នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សន្និបាតលើកទី១១គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមនីតិកាលទី១២បានឈានចូលថ្ងៃធ្វើការទី៤។

        នាពេលព្រឹក អង្គសន្និបាតបានពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឆ្នាំ២០១៩ ស្ថានភាពថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៩ ផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឆ្នាំ ២០២០ គម្រោងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០២០ និងផែនការហិរញ្ញវត្ថុថវិការរយៈពេល៣ឆ្នាំ ២០២០-២០២២។

        នាពេលរសៀល គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សរួមជាមួយបណ្ដាសមាជិកសភា ធ្វើការតាមក្រុម ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេចក្ដីព្រាងនៃរបាយការណ៍បូកសរុបការងារ កសាងបក្សនិងការអនុវត្តលក្ខ័ន្តិកៈបក្ស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ