ទំហំនៃការនាំចេញរុក្ខផលឆ្នាំ២០២០របស់វៀតណាមអាចសម្រេចបាន១២ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

(VOVWORLD) - អនុរដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទលោក Ha Cong Tuan បានឲ្យដឹងថា វិស័យរុក្ខកម្មបានរួមវិភាគទានយ៉ាងច្រើនបំផុត ទៅក្នុងកំណើននិងទំហំនាំចេញនៃវិស័យកសិកម្មនិយាយរួមក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០។

តាមការព្យាករណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរុក្ខកម្មវៀតណាម ជាមួយនឹង សន្ទុះកំណើននៃឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ទំហំនៃការនាំចេញរុក្ខផលពេញមួយឆ្នាំ ទាំងមូលអាចសម្រេចបានប្រមាណ១១,៧៥ដល់ ១២ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក។

អនុរដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំការនៃក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទលោក Ha Cong Tuan បានឲ្យដឹងថា វិស័យរុក្ខកម្មបានរួមវិភាគទានយ៉ាងច្រើនបំផុត ទៅក្នុងកំណើននិងទំហំនាំចេញនៃវិស័យកសិកម្មនិយាយរួមក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ