បើកការដ្ឋានសាងសង់អគារបៃតង “អ.ស.ប.’១នៅវៀណាម។

VOV-ពិធី បើកការដ្ឋានសាងសង់អគារបៃតង “អ.ស.ប."១នៅវៀណាម
បានប្រព្រិត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី២១មករានៅទីក្រុងហាណូយ។ថ្លែងមតិ
នៅទីនេះអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម​លោក Pham Quang
 Vinh អះអាងនូវការសន្យាខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តការផ្តួច
ផ្តើមគំនិតនិងឯកភាពក្នុងសកម្មភាព។ក្រោយពីសំរេចអគារបៃតង
“អ.ស.ប."និងជានិមិត្តរូបឲ្យទំនាក់ទំនងរឹងមាំនិងយូអង្វែងរវាងវៀតណាម
ជាមួយអ.ស.ប.។អគារបៃតង “អ.ស.ប."១នឹងបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់
អ.ស.បក្នុងកាធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ឋភាពខខ្ពស់ជាងទៀត។ប៉ុន្តែ
ប្រការសំខាន់បំផុតគឺកសាងបានបទ្ឋដ្ឋានអំពីបរិស្ថានសំដៅកាត់ប្នថយ
ឥទ្ឋិពលដល់បរិស្ថាន។
តាមគំរោងបការណ៍ អគារបៃតង “អ.ស.ប.’១នឹងបានសំរេចនាឆ្នាំ២០១៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ