បូកសរុបសកម្មភាពនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣

បូកសរុបសកម្មភាពនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣ - ảnh 1
បូកសរុបសកម្មភាពនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គមនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី២៨ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការទទួល
បន្ទុកបញ្ហាសង្គម នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥ បូកសរុប
ការងារនៃគណៈកម្មាធិការ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣។ របាយការណ៍បូកសរុបបាន
​សរអោយឃើញថា៖ ក្នុងអាណត្តិរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៣នេះ គណៈកម្មាធិការ​ទ
ទួលបន្ទុកបញ្ហាសង្គម បានអនុវត្តបរិមាណការងារជាច្រើន លើគ្រប់វិស័យ ​សម្រេច
ល្អភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន រួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ​លើកកំពស់
គុណភាព ប្រសិទ្ធិភាពនៃសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា។ គណៈកម្មាធិការបានសកម្ម
ចូលរួមការបូកសរុបការងារអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩២ ផ្តល់មតិ​ចំពោះសេចក្ដី
ព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឆ្នាំ ១៩៩២ និងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី។ ចំពោះការ​ងារឃ្លាំមើល គណៈ
កម្មាធិការបានជួយរដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋ​សភា អនុវត្តការងារឃ្លាំ
មើលកំពូល ការអនុវត្តគោលនយោបាយ ច្បាប់ស្ដីអំពី​បញ្ហាសង្គម។ ពីលទ្ធផល
ដែលទទួលបាននេះ គណៈកម្មាធិការបានរួមចំណែកកសាងបណ្ដាគោលនយោ
បាយសំខាន់ៗ ស្ដីអំពីពលកម្ម ការងារធ្វើ សន្តិសុខសង្គម ថែទាំសុខភាព ចំនួនប្រ
ជាជន និងគោលនយោបាយជំរុញសមភាពភេទ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ