បង្កើនវិធានការការពារនិងថែទាំកុមារ

បង្កើនវិធានការការពារនិងថែទាំកុមារ - ảnh 1
បង្កើនវិធានការការពារនិងថែទាំកុមារ

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៧មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋសភា 
និងគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌ អប់រំ កុមារ យុវជនជំទង់របស់រដ្ឋសភាបានដំណើកិច្ចប្រជុំ
ពិនិត្យមើលការប្រតិបត្តិបទបញ្ញាត្តិនានាក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការតស៊ូបង្ការប្រឆាំងបទ
ល្មើសរំលោភបំពានផ្លូវភេទចំពោះកុមារ។ នៅទីនេះ អង្គសន្និ​សីទបានប្រមូលផ្តុំលើការ
វាយតំលៃអំពីការអនុវត្តបទបញ្ញាត្តិរបស់ច្បាប់បង្កាប្រឆាំងការ​រំលោភបំពានផ្លូវភេទ 
ចំពោះកុមារ ដើម្បីកំណត់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថាប័ន អង្គការទាក់ទិននានា និង
ដាក់ចេញដំណោះស្រាយផ្សេងៗ ការពារថែទាំកុមារ ​ជាពិសេសគឺការបង្ការប្រឆាំងបទ
ល្មើសរំលោភបំពានផ្លូវភេទចំពោះកុមារ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ