បន្តប្រព្រឹត្តសម័យប្រជុំលើកទី ៧ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣

នាថ្ងៃទី ១៨ មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្តប្រព្រឹត្តសម័យប្រជុំលើកទី ៧ របស់
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣។ នាថ្ងៃទី ១៦ មេសា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភា បានពិភាក្សារអំពីបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួន របស់
ច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់យោបល់ស្តីពីគំរោងបទបញ្ញត្តបំពេញបន្ថែម វិសោធនកម្ម
មាត្រាមួយចំនួន របស់បទបញ្ញត្តិអនុគ្រោះគុណូបការៈ ចំពោះបដិវត្តនិងសេចក្តីព្រាង
ច្បាប់បំពេញបន្ថែម វិសោធនកម្ម មាត្រាមួយចំនួន របស់ច្បាប់អគ្គីសនី៕

បន្តប្រព្រឹត្តសម័យប្រជុំលើកទី ៧ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣ - ảnh 1
បន្តប្រព្រឹត្តសម័យប្រជុំលើកទី ៧ របស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៣។ (Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ