បរិមាណរូបីយប័ន្ធរបស់វៀតណាមឆ្នាំ ២០១២ ទទួលបានកំរិតខ្ពស់ បំផុតពីមុនមក

(VOVworld) - តាមតួរលេខស្ថិតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាជន
វៀតណាមនៅ​ឯបរទេស ចំណុះក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ឲ្យដឹងថា៖ បរិមាណ​រូបីយប័ន្ធរបស់វៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ទទួលបាន ១០ ពាន់លានដុល្លា អាមេរិក។ នេះគឺជាកំរិតខ្ពស់បំផុត ពីមុនមក។ បរិមាណរូបីប័ន្ធជ្ញើ មកទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាង
ត្បូងវៀតណាម) ទទួលបានជិត ៤ ពាន់លាន ដុល្លាអាមេរិក ស្រូបជាង ៤០% តំលៃ
រូបីយប័ន្ធសករុប ក្នុងទូទាំងប្រទេស។ ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងមក បរិមាណរូបីយ
ប័ន្ធរបស់វៀតណាមកើនឡើង ១០% ក្នុងឆ្នាំ និមួយៗ៕

បរិមាណរូបីយប័ន្ធរបស់វៀតណាមឆ្នាំ ២០១២ ទទួលបានកំរិតខ្ពស់ បំផុតពីមុនមក - ảnh 1
បរិមាណរូបីយប័ន្ធរបស់វៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ទទួលបាន ១០ ពាន់លានដុល្លា អាមេរិក។ (Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ