ពិគ្រោះយោបល់ចំពោះរបាយការណ៍វាយតំលៃលក្ខណៈគ្រឹះស្រាវជ្រាវវារី អគ្គីសនីលើចរន្តស្នូលរបស់ទន្លេ Mekong

ពិគ្រោះយោបល់ចំពោះរបាយការណ៍វាយតំលៃលក្ខណៈគ្រឹះស្រាវជ្រាវវារី អគ្គីសនីលើចរន្តស្នូលរបស់ទន្លេ Mekong - ảnh 1
ទន្លេ Mekong (រូបថត៖Vietnam+)


(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៦ វិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានីហាណូយរបស់វៀតណាម ការិយាល័យ
អចិន្ត្រៃនៃយ៍គណៈកម្មាធិការទន្លេ Mekong វៀតណាម បានរៀបចំសិក្ខាសាលា
ពិគ្រោះយោបល់ចំពោះរបាយការណ៍វាយតំលៃលក្ខណៈគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវវារីអគ្គី
សនីលើចរន្តស្នូលរបស់ទន្លេ Mekong ដោយក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថានវៀតណាម
ធ្វើជាអធិបតី។លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនឹងជាមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដា
ប្រទេសវៀតណាម​ ឡាវ កម្ពុជា ពិនិត្យមើលក្នុងការកសាងសំណង់វារីអគ្គីសនីលើ
ចរន្តស្នូលរបស់ទន្លេនេះ។ការស្រាវជ្រាវនេះ​ គឺសំដៅវាយតំលៃចំពោះឥទ្ធិពលរបស់
ការសាងសង់និងប្រតិបតិ្តសំណង់វារីអគ្គីសនីកាំជញ្ដើរទៅកាន់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានធម្ម
ជាតិ សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅតំបន់វាលទំនាបលិចទឹកទន្លេខាងក្រោមរបស់វៀត
ណាមនិងកម្ពុជា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ