រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើពង្រាងច្បាប់ធនធានទឹក(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើពង្រាងច្បាប់ធនធានទឹក(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ - ảnh 1
រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើពង្រាងច្បាប់ធនធានទឹក(ធ្វើវិសោធនកម្ម)

VOV-បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ នាព្រឹក
ថ្ងៃទី​៣១​ឧសភា បណ្ដាសមាជិកសភាបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីគំរោង
ច្បាប់ទុកបំរងជាតិ គំរោង​ច្បាប់សហករ (វិសោធនកម្ម) គំរោងច្បាប់ វិសោធនកម្មនិងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួន​របស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងពន្ធ
ជាដើម។ នាពេលរសៀល បណ្ដាសមាជិកសភាបានពិភាគ្សា​អំពី​ពង្រាង ច្បាប់ធនធានទឹក(វិសោធនកម្ម)៕
ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ