លើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅសន្និសីទយកមតិយោបល់របស់ម្ចាស់ឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

(VOVWORLD) - យោងតាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បន្ទាប់ពីសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី ២ ចំនួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះសមាជិកសភាមានចំនួន ១,០៨៤ នាក់។  

បន្ទាប់ពីសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី ២ សន្និសីទដើម្បីប្រយកមតិយោបល់និងទំនុកចិត្តរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតតាមកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះសមាជិកសភា និងម្ចាស់ឆ្នោតតាមកន្លែងធ្វើការ សម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះសមាជិកសភាដោយខ្លួនឯងនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ១៣ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បន្ទាប់ពីសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី ២ ចំនួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះសមាជិកសភាមានចំនួន ១,០៨៤ នាក់។  តាមគម្រោង នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ គណៈអធិបតីនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនឹងបើកសន្និសីទពិគ្រោះយោបល់លើកទី ៣ ដើម្បីជ្រើសរើសនិងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះ ឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសមាជិការសភា នីតិកាលទី ១៥៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ