លាតត្រដាងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសំដៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧសថរបស់វៀតណាម

 លាតត្រដាងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសំដៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧសថរបស់វៀតណាម - ảnh 1
លាតត្រដាងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសំដៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែក
ឧសថរបស់វៀតណាម


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៦ធ្នូនៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម បានរួមសហការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក រៀបចំសន្និសិទលាតត្រ ដាងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តជាតិអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកឧសថដំណាក់កាលដល់ឆ្នាំ២០២០ និងទស្សនវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៣០ ព្រមទាំងនាំចេញគោលដៅជាក់ស្តែង គឺដល់
ឆ្នាំ២០២០ ឧសថ១០០% នឹងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់បន្ទាន់សំដៅឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ
ការ ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ ខំប្រឹងប្រែងផលិតបានឧសថក្នុងស្រុកចំនួន២០% ។
ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ សម្រេចបានគោលដៅផលិតឧសថក្នុងស្រុក ឆ្លើតតបជាសារ
វ័នតំរូវការ ប្រើប្រាស់៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ