វៀតណាមខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសុទ្ធត្រឹម “សូន្យ” នៅឆ្នាំ២០៥០

(VOVWORLD) - អាស្រ័យហេតុនេះ គោលបំណងរួមនៃយុទ្ធសាស្ត្រគឺដើម្បីសម្របខ្លួនយ៉ាងសកម្ម និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព កាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ ការបាត់បង់ និងការខូចខាតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
វៀតណាមខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសុទ្ធត្រឹម “សូន្យ” នៅឆ្នាំ២០៥០ - ảnh 1រូបថត៖ baochinhphu.vn

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Le Van Thanh បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ដោយអនុម័តលើ "យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ដំណាក់កាលដល់ឆ្នាំ ២០៥០” ។ អាស្រ័យហេតុនេះ គោលបំណងរួមនៃយុទ្ធសាស្ត្រ គឺដើម្បីសម្របខ្លួនយ៉ាងសកម្ម និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាព កាត់បន្ថយស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ ការបាត់បង់ និងការខូចខាតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ; កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យោងតាមគោលដៅសម្រេចបាននូវការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតសុទ្ធត្រឹម “សូន្យ” នៅឆ្នាំ២០៥០ រួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការការពារប្រព័ន្ធអាកាសធាតុរបស់ផែនដី; ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃឱកាសពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគំរូកំណើន ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពធន់ និងការប្រកួតប្រជែងនៃសេដ្ឋកិច្ច។

ទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ យុទ្ធសាស្ត្រនេះខិតខំកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ និងហានិភ័យចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការបង្កើនភាពធន់ និងសមត្ថភាពបន្សាំនៃប្រព័ន្ធធម្មជាតិ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កាត់បន្ថយការខូចខាតពីគ្រោះធម្មជាតិ និងការកើនឡើងនៃអាកាសធាតុដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះ យុទ្ធសាស្ត្រក៏បានកំណត់នូវភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង ដើម្បីសម្របខ្លួនយ៉ាងសកម្មទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះធម្មជាតិ និងការកើនឡើងនៃអាកាសធាតុជ្រុលនិយមដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ