វៀតណាមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាគោលដៅទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារឈានមុខគេលើពិភពលោក

(VOVWORLD) - អគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាម បានអោយដឹងថា វៀតណាមកំពុងបានគេជ្រើសតាំងជាគោលដៅទេសចរណ៍ម្ហូបអាហារឈានមុខគេលើពិភពលោក នៅឯពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ពិភពលោក (WTA)។ 

នេះជាលើកដំបូងហើយដែលមុខម្ហូបវៀតណាមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងកត់ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជ្រើសតាំង។

សូមគូសបញ្ជាក់ថា វៀតណាមត្រូវបានជ្រើសរើសជា ៦ ប្រភេទ គឺ ហាណូយ ជាទិសដៅ ឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក; គោលដៅធ្វើម្ហូបឈានមុខគេលើពិភពលោក;  ទីក្រុង Hoi An ជាគោលដៅនៃទីក្រុងវប្បធម៌ឈានមុខគេលើពិភពលោក;  គោលដៅវប្បធម៌ ឈានមុខគេលើពិភពលោកសម្រាប់វៀតណាម។ គោលដៅឈានមុខគេរបស់ពិភព លោក ហើយអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀតណាម ជាអង្គភាពទេសឈានមុខគេលើពិភពលោកផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ