វៀតណាមពិនិត្យបញ្ចូលចម្រៀង Vi-giam ដំបន់ដី Nghe Tinh ក្នុងបញ្ជីរាយនាមបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏អរូបីន៍ពិភពលោក

                     

វៀតណាមពិនិត្យបញ្ចូលចម្រៀង Vi-giam ដំបន់ដី Nghe Tinh ក្នុងបញ្ជីរាយនាមបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏អរូបីន៍ពិភពលោក - ảnh 1
ចម្រៀង Vi-giam ដំបន់ដីNghe Tinh (រូបថត​Internet)

Vovworld-ថ្ងៃទី២៣មិនាលោកស្រីNguyen Thi Kim Dungប្រធាន
ការិយាល័យវប្បធម៏អរូបីន៍នាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៏របស់
ក្រសួងវប្បធម៏កីឡានិទេសចរណ៍វៀតណាមបានអោដឹងថា៖
ចម្រៀង Vi-giam ដំបន់ដីNghe Tinhត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេតិភណ្ឌ
ដំណាងរបស់វៀតណាមពិនិត្យបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីរាយនាមបេតិកភណ្ឌ
វប្បធម៏អរូបីន៍ពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤។សំណុំឯកសារស្តីពី ចម្រៀង
Vi-giam Nghe Tinhកំពុងបានសុក្រិដដើម្បីដាក់ជូនអង្គការ UNESCO ​
ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ