ស្រាវជ្រាវកសាងបទដ្ឋានក្រីក្រថ្មីដោយពហុទិស

       

ស្រាវជ្រាវកសាងបទដ្ឋានក្រីក្រថ្មីដោយពហុទិស - ảnh 1
ស្រាវជ្រាវកសាងបទដ្ឋានក្រីក្រថ្មីដោយពហុទិស


  (VOV)_សន្និដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការបញ្ជាណែនាំមជ្ឈឺម ស្ដីពី
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចីរភាព លទ្ធផលអនុវត្តការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឆ្នាំ​
២០១៤ និងទិសដៅ ភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៥ ដែលទើបនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង
ហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vu Van Ninh បានស្នើថា៖ ​ក្នុងឆ្នាំ
 ២០១៥ គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នត្រូវបន្តសុក្រិតយន្តការ គោលនយោបាយ​កាត់បន្ថយ
ភាពក្រីក្រ ដោយផ្អែកទៅមូលដ្ឋានលទ្ធផលដែលបានស្រាវជ្រាវ។ ​ឧបនាយករដ្ឋ
មន្ត្រីបានស្នើថា៖ត្រូវប្រមូលផ្តុំយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងគោលនយោបាយ ​និងប្រភព
កម្លាំងជាមួយតំបន់លំបាកជាពិសេស និងជនរួមជាតិជាជនជាតិភាគតិច ដោយ
ពហុទិស និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដ៏ចីរភាព។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Vu Van Ninh
ក៏បានស្នើបន្តស្រាវជ្រាវកសាងបទដ្ឋានក្រីក្រថ្មី ​ដោយពហុទិស បន្ត​អនុវត្ត​គោល
ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមធ្យម២% ក្នុងទូទាំងប្រទេស …លៗ

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ