អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំនៅវៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាពលករធ្វើចំណាកស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

(VOVWORLD) - នាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំនៅវៀតណាមលោក Chang-Heng Lee បានចាត់ទុកថានៅពេលសិទ្ធិរបស់ពលករធ្វើចំណាកស្រុកត្រូវបានគោរព។

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ប្រចាំនៅវៀតណាមអំពាវនាវឱ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាពលករធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពមានសណ្តាប់ធ្នាប់ តាមផ្លូវច្បាប់និងងាយស្រួល។អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតនូវការសន្យាក្នុងការគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកដោយផ្អែកលើសិទ្ធិរបស់កម្មករ។

នាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំនៅវៀតណាមលោកChang-Heng Lee បានចាត់ទុកថានៅពេលសិទ្ធិរបស់ពលករធ្វើចំណាកស្រុកត្រូវបានគោរព ហើយការធ្វើដំណើរចំណាកស្រុករបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពខ្លួនគេផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារគេនិងសង្គមទាំងមូលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រភពលុយពីបរទេសដែលបានផ្ញើមកនិងត្រូវបានលើកកម្ពស់បំណិនអាជីព។  ចំពោះគោលការណ៍សហប្រតិបត្ដិការ ពលករធ្វើចំណាកស្រុកអាចជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍវិជ្ជមាននិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពលករ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ