សាធារណះមតិក្ចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៤​

        (VOV)-ការងារទិតៀននិងស្វ័យទិតៀនចំពោះបណ្ដាសមូហភាព និង​​បក្ខជន នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃ សន្និបាត​មជ្ឈឹមលើកទី៤ (នីតិកាលទី១១)ស្តីអំពី “បញ្ហាចំាបាច់មួយចំនួនអំពី ការកសាងបក្សនាបច្ចុប្បន្ន” ដែលបានអនុវត្តពីខែកក្កដាឆ្នាំ២០១២ ត្រូវបាន លាតត្រដាងអនុវត្តចាប់ផ្តើមពី គណៈដឹកនាំខ្ពស់បំផុតរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តគឺការិយា ល័យនយោបាយ និងគណៈ
លេខា​។ ក្រោយរយៈពេលខ្លី ​អនុវត្ត ការងាទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន​បាន​ពង្រីក ប្រសិទ្ធភាពជាជំហានដំបូង។​

សាធារណះមតិក្ចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើកទី៤​ - ảnh 1
សន្និបាត​មជ្ឈឹមលើកទី៤ (នីតិកាលទី១១)ស្តីអំពី “បញ្ហាចំាបាច់មួយចំនួនអំពី ការកសាងបក្សនាបច្ចុប្បន្ន” (internet)

        ពេលដែលពិភាគ្សាអំពីបញ្ហាកសាងបក្ស និងកែសម្រួលបក្ស លោកប្រ​ធាន ហូជីមិញបានអះអាងថា៖ “កែសម្រួលបក្សត្រូវមានមូលដ្ឋាន កែសម្រួល សតិ
អារម្មណ៌ជាមុន ហើយទើបនឹងកែសម្រួលការចាត់តាំង។ កែសម្រួល​កម្មាភិបាល ហើយទើបនឹងកែសម្រួលបក្ខជនទាំងមូល”។ ការងារកសាងបក្ស ឈរលើ ស្មារតី ទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈឹមលើក ទី៤នីតិ
កាលទី១១ ស្តីអំពី “បញ្ហាចំាបាច់មួយចំនួនអំពី ការកសាងបក្សនាបច្ចុប្បន្ន​” ត្រូវ
បានវាយតម្លៃថា បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់លោក ប្រធាន​ហូជី​មិញ។ ការងាកសាងបក្សកាន់តែមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេសក្នុងខណៈ​ពេលដែលប្រ
ទេសជាតិ កំពុងមានការផ្លាស់ ប្តូរថ្មីជាច្រើននិងកំពុងលើសន្ទុះ​អភិវឌ្ឍន៌​និងធ្វើ
សមាហរណកម្ម។ ប្រជាជន កម្មាភិបាល បក្ខជនរង់ចាំភាពចំ​ហ​រ​ ​តម្លាភាពនៃ ការទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន របស់គណៈកម្មាធិការបក្ស គ្រប់​ជាន់​ថ្នាក់  ពិសេស គឺការិយាល័យនយោបាយ និងគណះលេខា។ មុខសញ្ញាដឹកនាំសំខាន់លេខ១របស់ បក្សក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ គឺរដ្ឋាភិបាល ​ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែល មានការជះឥទ្ធិពល ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទាំងមូល។ លោក Nguyen
 Xuan Lai អតីត យុទ្ធជនទីក្រុង Can Tho លើកមតិថា៖

“តាមដានផ្នែកត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈលេខា ការិយាល័យន​យោបាយ​បាន​ឃើញថា​សប្បាយណាស់ពីព្រោះលើកនេះធ្វើយ៉ាងដាច់ខាតនិងម៉ត់ចត់។ ការ​បញ្ជានេះ មិនត្រឹម តែគណៈលេខាការិយាល័យនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ទាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ
ក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមមានចំណុចថ្មីទៀតគឺហានទិតៀននិងស្វ័យ
ទិតៀនដើម្បីជំនះពុះពារការខ្វះខាត។​ក្នុងស្ថាន​ភាព​នា​បច្ចុប្បន្នបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យ ទិតៀននិងស្វ័យទិតៀនអាចកើតមានភាពស្មុគស្មាញក្រោយនេះ។ ដូច្នេះបក្សយើង
ម្ចាស់ការដូច្នេះ រីឯចំពោះ​បក្ខជន​ខ្ញុំសប្បាយ​និង​ជឿជាក់ទៅលើកិច្ចដឹកនាំរបស់បក្ស។”

បើកចំហរតម្លាភាពក្រោយការទិតៀននិងស្វ័យទិតៀនជាការរង់ចាំរបស់​ប្រជាជន  ជាសក្ខីភាពល្អរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីប្រជាជនដឹងថាការ
ទិតៀននិងស្វ័យទិតៀនបានបង្ហាញរាល់ចំណុចល្អនិងមិនល្អនៃកិច្ច​ដឹកនាំរបស់ គណៈកម្មាធិការបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពិសេសគឺការិយាល័យនយោបាយគណៈលេខា។បក្សត្រូវទិតៀននិងស្វ័យទិតៀនដូចជាលោកប្រធានហូជីមិញបានផ្តែរផ្ដាំថា “បក្ស បដិវត្តត្រូវទិទាននិងស្វ័យទិទានដូចជាយើងត្រូវការអាកាស ក៏​ដូច​ជាអ្នកមានជំងឺបើ លាក់ជំងឺរបស់ខ្លួនមិនហានលេបថ្នាំ ទុកយូ​ជំងឺ​កាន់​តែ​ខ្លាំងជាងគ្រោះថ្នាក់ដល់
អាយុជីវិត្យ” និងត្រូវប្រកាសលទ្ធផលជាជំហាន​ប្តេ​ជ្ញាចិត្តកែប្រែ “បក្សមួយ ដែល លាក់កំហុសរបស់ខ្លួនគឺជាបក្សខូចមួយ”។ បក្សមួយដែលហានទទួលស្គាល់កំហុស  ហើយស្វែងរករាល់វិធានការដើម្បីកែប្រែរគុណវិបត្តិ​នោះ។ ដូច្នេះ ទើបជាបក្សជឿន លឿន រឹងមាំ ស្មោះត្រង់។

        បង Tran Hoang Long យុវជន ភូមិទី៤ ឃុំ Ea Tieu ស្រុក Chu Quynh ខេត្ត Dak Lak
បានថ្លែងថា៖

        “ខ្ញុំឃើញថា បក្សយើងអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត លេខ ០៤នេះគឺសមស្របទៅ
នឹង​ទឹកចិត្តប្រជាជនណាស់ខ្ញុំមានគោលបំណងថា  ខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីសម្រេច ចិត្តនៃ សន្និបាទមជ្ឈឹម លើកទី ៤ ត្រូវបានអនុវត្តល្អ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ”

ក្នុងសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញ ការទិតៀន និងស្វ័យទិតៀន ត្រូវបានចាត់ទុកជាគោល
ការណ៍ ក្រិតក្រមអភិវឌ្ឍន៍របស់បក្ស ។ នេះក៏គឺជាវិធានការល្អបំផុត​ដើម្បីពង្រឹងចំណង សាមគ្គីភាព ឯកភាពក្នុងបក្ស។ មិនគ្រន់តែដូច្នេះប៉ុណ្ណោះ ទេ ការ​ទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន ដោយចំហរ នៅជាវិធានការដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំពង្រឹកទំនុកទុកចិត្តក្នុងប្រជាជនទៀតផង។ លោក Nguyen Thanh Gian នៅវិថី Ong Ich Khiem ខ័ណ្ឌទី១១ ទីក្រុងហូជីមិញ បានចាត់
ទុកថា៖

“តាមខ្ញុំថា ក្នុងសមូហភាពណាមួយ ការទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន ជាលក្ខណះចាំបាច់ 
ដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍន៍។ នាពេលថ្មីៗនេះ ការិយាល័យនយោបាយបាន​បំផុសការទិតៀន  និងស្វ័យទិតៀនក្នុងបក្សទាំងមូលគឺទាន់ពេលវេលា និង​ចំពេលវេលាណាស់ ។ ទន្ទឹម នឹងនោះ ក៏លើកកំពស់គុណភាពដឹកនាំរបស់បក្ស ក្នុងសភាពការណ៍ថ្មីដែរ។ តាមខ្ញុំ 
បុគ្គល ម្នាក់ៗ ត្រូវខំប្រឹងប្រែងទិតៀន និងស្វ័យ​ទិតៀនយ៉ាងស្មោះត្រង់ ជាក់ស្ដែង 
ដើម្បី រួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍បក្សនិយាយដោយឡែក និងប្រទេសជាតិនិយាយរួម។”

        ការអនុវត្តទិតៀននិងស្វ័យទិតៀន តាមសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាត​មជ្ឈឹម  លើកទី ៤ (នីតិកាលទី ១១) ៖ “ជាបញ្ហាចាំបាច់អំពីការកសាងបក្ស” ​ទទួលបាន ការ យល់ព្រមយ៉ាងខ្ពស់ពីប្រជាជន និងនោះគឺជាលក្ខណះងាយ​ស្រួលដើម្បីបក្ស រដ្ឋ 
អនុវត្តរាល់សេចក្ដី សម្រេចចិត្តសំខាន់ក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារប្រទេសជាតិ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ