ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២

(VOV) - គប់ភ្លើងរបស់ Olympic ២០១២ បានធ្វើដំណើរឆ្លង់កាត់កន្លះការធ្វើដំណើរពាក់
កណ្ដាលផ្លូវដើម្បីមកដល់រាជធានី ឡុងដុន អង់គ្លេស ដែលជាទីកន្លែងនឹងប្រព្រឹត្តទៅ
មហោស្រពកីឡា Olympic ២០១២។

Olympic ២០១២ នឹងបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុង ឡុងដុន អង់ងគ្លេស ក្នុងរយៈពេល ១៦ ថ្ងៃ
ខាងមុខ។ មនុស្សចំនួន ៨ ពាន់នាក់ចូលរួមក្នុងការដង្ហែរគប់ភ្លើង ពីទីក្រុង អាតថេន
(ក្រិក) ទៅដល់ទីក្រុង ឡុងដុន អង់គ្លេស។ ក្នុងនោះ ជនវៀតណាមចំនួន ២ នាក់ គឺ ឯកទគ្គជនអុតចត្រង្គ Le Quang Liem និងបវ៉កញ្ញាជនវៀតណាមនៅឯបរទេសឆ្នាំ ២០០៧
Ngo Phuong Lan។ សូមអញ្ចើញលោកអ្នកនាងទស្សនារូភាពមួយចំនួនល្អស្អាតដែល
ទទួលបានក្នុងការដង្ហែរគប់ភ្លើង នេះ៕

ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 1


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 2


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 3


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 4


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 5


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 6


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 7


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 8


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 9


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 10


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 11


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 12


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 13


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 14


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 15


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 16


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 17


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 18


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 19


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 20


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 21


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 22


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 23


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 24


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 25


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 26

ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 27


ការដង្ហែរគប់ភ្លើង Olympic ២០១២ - ảnh 28ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ