សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប

ពិព័ណ៍ដែលឧទ្ទេសនាមកម្រងរូបថតអំពីសួនឧទ្យានជាតិមណ្ដលអភិរក្សធម្មជាតិក្នុង
ទូទាំង ប្រទេសវៀតណាមរបស់អ្នកថតរូបល្បីឈ្មោះចំនួន ១៧​ រូប បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃ
ទី ២៣ វិច្ឆិកា នៅមណ្ឌលវប្បធម៌យុវជនលេខ ៨ លើវិថី Pham Ngoc Thach នៅទីក្រុង
ហូជីមិញ។

នេះគឺជាឱកាសដើម្បីទស្សនិកជនអាចគយគន់សម្រស់ត្រកាលនៃព្រៃគប់នៅ
វៀតណាម។គោលដៅនៃការតាំងពិព័ណ៍នេះគឺសំដៅអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍
រួមដៃគ្នាធ្វើសកម្មភាពការពារ បរិស្ថិាន។ នេះគឺជាសកម្មភាពជួយជ្រោមជ្រែង
ទិវាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២៥ វិច្ឆិកា) និងទិវារុក្ខកម្មវៀតណាម
(ថ្ងៃទី ២៨ វិច្ឆិកា)។

ចំនួនប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់រូបថតនៅការតាំងពិព័ណ៍នេះត្រូវបានរួម
វិភាគទានចូល ក្នុងមូលនិធិការពារធម្មជាតិនៅសួនឧទ្យានជាតិ Cat Tien និងមួយ
ផ្នែកទៀតត្រូវបានផ្ញើជូន ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅភាគកណ្ដាលវៀតណាម។
ជនបន្តទៅនេះគឺរូបថតមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់តាំងក្នុងការតាំងពិព័ណ៍នេះ៕

សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 1


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 2


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 3


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 4


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 5


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 6


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 7


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 8


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 9


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 10


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 11


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 12


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 13


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 14


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 15


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 16


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 17


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 18


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 19


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 20


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 21


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 22


សម្រស់ព្រៃឈើវៀតណាមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកថតរូប - ảnh 23


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ