ពិធីបុណ្យ Aza Koonh (អំណរស្រូវថ្មី) ក្លាយទៅជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីថ្នាក់ជាតិ

(VOVWORLD) - ពិធីបុណ្យ Aza Koonh បានបើកចាប់ពីថ្ងៃទី ៦ ខែវច្ឆិកា ដល់ដំណាច់ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករាតាមប្រតិទិនច័ន្ទគតិ។ ភូមិនីមួយៗ នឹងជ្រើសរើលយកថ្ងៃមួយ ដែលល្អបំផុតក្នុងអំឡុងពេលនេះ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Aza។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ