រៀបចំធ្វើអាជីវកម្មការពារប្រមូលទិញនិងកែច្នៃត្រីតុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

រៀបចំធ្វើអាជីវកម្មការពារប្រមូលទិញនិងកែច្នៃត្រីតុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

(VOVworld)-គំរោងពិសោធទំនើបនីយកម្មនាវាធ្វើអា ជីវកម្មត្រីតុង ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការរៀបចំផលិតកម្ម ឡើងវិញ កំពុងបានលើកយកមតិ ដើម្បីដាក់ជូនរ ...