កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី ២៣ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា” ការធ្វើសមាហរណកម្ម ភាពសុខដុមរមនា និងចីរភាពកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត”

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលើកទី ២៣ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា” ការធ្វើសមាហរណកម្ម ភាពសុខដុមរមនា និងចីរភាពកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត”

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញ ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាសហការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ...