ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរវាងអាស៊ាននិងចិន

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរវាងអាស៊ាននិងចិន

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំតុមូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិជ្ជាជីវៈចិន - អាស៊ាន បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភានៅទីក្រុងប៉ ...